fbpx Skip to main content

Algemenevoorwaarden

Welkom bij de super spannende, ongelooflijk boeiende, en toch noodzakelijke pagina waarvan je nooit wist dat je ‘m wilde lezen – onze Algemene Voorwaarden!

Juridische teksten zijn meestal niet het meest opwindende deel van het internet. Maar hier bij BAAT. Marketing doen we alles met eerlijkheid, zelfs als het om de regeltjes gaat. Dus pak een kopje koffie, leun achterover, en laten we samen op avontuur gaan door de wereld van onze Algemene Voorwaarden.

We beloven dat we ons best hebben gedaan om dit zo begrijpelijk en vriendelijk mogelijk te maken. Het zijn eigenlijk gewoon een paar simpele regels om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Algemene voorwaarden van BAAT. Marketing

Versie: 01-11-2023

Broeksdijk 3
3403 NW, IJsselstein
KVK nummer: 91339162

Definities

  1. De Opdrachtnemer: Internet marketing bureau BAAT. Marketing, gevestigd in IJsselstein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 91339162
  2. De Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon welke met Opdrachtnemer (BAAT. Marketing) enige schriftelijke en/of mondelinge, al dan niet aanvullende overeenkomst heeft gesloten met BAAT. Marketing, gebruikt maakt van de diensten welke BAAT. Marketing aanbiedt of aan wie BAAT. Marketing een offerte heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  3. Diensten: De diensten welke BAAT. Marketing aanbiedt. Onder andere, maar niet beperkt tot, website ontwikkeling en design, creëren van landing pages, online lead generatie, zoekmachine en social media marketing en -optimalisatie, conversie optimalisatie, trainingen, consultancy en Google Ads, campagnes opstellen en beheren.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst welke gesloten wordt ten behoeve van het gebruik van de door BAAT. Marketing aangeboden diensten.

1- Algemeen

1.1-  Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gemaakte aanbieding, offerte, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook inbegrepen, en overeenkomst tussen een “Opdrachtgever” en “Opdrachtnemer” waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2- Offertes

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod voor maximaal 14 dagen, dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

3- Eigendom

3.1- Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken binnen het kader van de overeenkomst blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever indien benoemd alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

3.2- Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten, inclusief maar niet beperkt tot creatieve inhoud, grafisch materiaal, gebouwde websites en marketingcampagnes (met de daarbij horende strategieën, afbeeldingen en teksten), rapportages, blijven eigendom van de Opdrachtggever.

4- Betalingen en betalingscondities

4.1- De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de vergoedingen voor de geleverde diensten te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

4.2- De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen en zal De Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

4.3- Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.4- Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen richting Opdrachtnemer, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening (buiten) rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, aanmaningen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

5- Contractduur, levering van diensten en uitvoering

5.1- De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2- Opdrachtnemer zal de in de overeenkomst overeengekomen diensten naar beste inzicht, kennis, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed verricht vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer spant zich in om overeengekomen werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar / winstgevend resultaat. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de uit te voeren werkzaamheden het door opdrachtgever beoogde rendement / resultaat bereikt wordt.

5.3- De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Opdrachtnemer na wederzijds overeenstemming van de werkzaamheden welke in de offerte/voorstel zullen worden vastgesteld.

6- Ontbinding van de overeenkomst en (tussentijds) Opzeggen

6.1- De Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

6.2- Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig nakomt of hier in door Opdrachtnemer nalatend geacht wordt;

b- na het sluiten van de overeenkomst de Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c- de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d- indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.3- De Opdrachtgever kan de overeenkomst met onbepaalde tijd tussentijds opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand.

6.4- Indien Opdrachtnemer tot opschorting overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5- Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.6- Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

6.7- Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer te allen tijde in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. 

6.8- In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7- Aansprakelijkheid

7.1- Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn/gesteld worden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat in deze bepaling geregeld is.

7.2- Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn/gesteld worden uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

7.3- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van namens of oor de Opdrachtgever verstrekte onvolledige en/of onjuiste gegevens.

7.4- Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer lijdt en die het directe, rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming en er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op uit kan oefenen. Opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden of het verbreken hiervan.

7.5- Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade als gevolg van indirecte schade, o.a. maar niet limitatief opgesomd:

a- Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;

b- Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld gederfde winst, omzetderving, gemiste besparingen, stagnatieschade of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

7.6- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor toegang welke is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de Opdrachtgever of schade als gevolg hiervan.

7.7- Opdrachtgever komt niet in aanmerking voor schade als gevolg van tegenvallende resultaten.

7.8- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van, beledigende, onzedelijke, misleidende, of anderszins onrechtmatige karakter van de vorm en inhoud van de door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever gerealiseerde mediaplaatsing. De eventuele kosten van het rectificeren van een mediaplaatsing komen voor rekening van de Opdrachtgever.

7.9- De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.10- Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

7.11- Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het offline zijn van websites, het niet werken van pagina’s binnen websites en de downtime hiervan. Dit geldt voor websites welke door Opdrachtnemer zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. Opdrachtnemer kan om deze reden ook niet aansprakelijk worden gesteld door eventueel opgelopen schade aan het offline zijn of door eventueel misgelopen omzet/inkomsten. Opdrachtnemer is afhankelijk van externe hostingpartijen en servers. Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever ondersteunen met het inregelen en geven van advies omtrent servers en hosting, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van deze servers, externe partijen welke betrokken zijn bij een website of project.

7.12- . Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht, schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten (ook voor de gebruikte muziek) dan wel op portretrechten dan wel enig ander recht al dan niet van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer.

8- Overmacht

8.1- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken/onheilen voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid welke niet te verwijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2- Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen van alle van buiten komende oorzaken/onheilen, voorzien of niet voorzien : Oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, machinebreuk en andere ongevallen, acties van vakbonden, brand, bedrijfsstoornissen bij de Opdrachtnemer alsmede storingen in de verbindingen van en met het internet, uitval van elektriciteit, computervredebreuk, overbelastingen van het net, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of schuld van hulppersonen, ziekte van de opdrachtnemer dan wel een van haar medewerkers of hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, redelijkerwijs niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen, kan Opdrachtnemer gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden, dan zijn betrokken partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9- Klachten en meldingen

9.1- Klachten dienen direct na ontdekking schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden gemeld per email naar het algemene mailadres en per aangetekend post. Alle gevolgen van het niet direct aanmelden van de betreffende klacht zijn voor risico van de Opdrachtgever, indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van drie (3) maanden na levering.

9.2- Opdrachtnemer moet in gelegenheid gesteld worden om de klacht te onderzoeken. Opdrachtgever zal voor dit onderzoek alle relevante informatie op het verzoek van Opdrachtnemer verschaffen, indien dit nagelaten wordt door Opdrachtgever vervalt het beroep op de door Opdrachtgever aangemelde klacht.